استاندارد های ایزو

استاندارد های ایزو

متن استاندارد های ایزو

متن فارسی استانداردهای زیر بصورت فایل pdf موجود است. لطفاً در صورت نیاز، بابت هر استاندارد مبلغ ۸۰۰۰ تومان به شماره حساب ۰۲۰۹۹۴۸۵۹۵۰۰۹ بانک صادرات به نام آقای حمید رضا مرادی واریز و شماره فیش و آدرس ایمیل خود را به شماره همراه ۰۹۱۳۳۳۵۸۷۸۳ پیامک نمایید و یا فیش بانکی خود را به دور نگار ۳۶۶۴۰۰۹۱-۰۳۱ ارسال نمایید.

فایل مذکور در اولین فرصت برای شما، ایمیل خواهد شد.