ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹

ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹

ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹

ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹

“سيستم مديريت موثر فرآيند آموزش”

درباره استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹

استقرار فرآيند آموزش بر اساس استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ مي تواند موثرترين راه در خصوص پايش و اندازه گيري اثر بخشي فرآيند آموزش باشد. در اين استاندارد، چگونگي طرح ريزي يک فرآيند چهار مرحله اي شامل :
۱- نياز سنجي
۲- برنامه ريزي
۳- اجرا
۴- ارزيابي اثر بخشي آموزش
اجراي اثر بخش سيستم مديريت آموزش در سازمان، نيازمند تعهد مديريت، تعهد آموزش گيرندگان و در نهايت تعهد آموزش دهندگان مي باشد. با استفاده از راهنماي موجود در استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹، سازمان ها علاوه بر رفع اين نيازمندي، در مسير تحقق يک ” سازمان ياد گيرنده ” حرکت مي نمايند. سازمان هايي که انتظار کسب ارزش افزوده از برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف و آموزش های فنی و تخصصی را دارند، اين استاندارد را مستقر مي سازند.

چرا به سيستم مديريت كيفيت ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ نيازمنديم؟

امروزه با گذر از عصر صنعتي و اطلاعات و ورود به عصر دانش، با توجه به سرعت تغيير تکنولوژي ها و سيستم هاي کاري سازمان ها، استفاده از فرآيند آموزش، قوي ترين ابزاري است که مي تواند راهگشاي سازمان ها جهت حضور و بقاء در عرصه بازارهاي رقابتي باشد. اما افزايش کمي نفر ساعت آموزش و برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي، به تنهايي نمي تواند نشانگر کيفيت و بکار بستن آموزش هاي فرا گرفته شده در سازمان باشد، بلکه اين اثر بخشي آموزش است که مي تواند شاهدي دال بر ضمانت اجرايي دوره هاي آموزشي باشد.
استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ از جمله استانداردهاي سري ۱۰۰۰۰ و راهنمايي جهت طرح ريزي و سازماندهي فرآيند آموزش در سازمان ها مي باشد.

مزاياي استقرار ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹

۱- به راحتى براى شرکتهاى آشنا با فرايند رويکرد استاندارد سيستم مديريت کيفيت (۹۰۰۱ ISO) قابل درک است.

۲- سازمانهايى که ساير ابزارهاى کيفى نظير مدل TQM يا EFQM را اجرا کرده اند، مى توانند از اين استاندارد استفاده کنند.

۳- به منظور برآورده کردن الزامات نيازهاى آموزش کيفيت، دستورالعمل هايى را در زمينه فناورى آموزش و آموزش سازمانى ارائه مى کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

shares