گلوبال گپ

بخشی خصوصی می باشد که استاندارد های داوطلبانه برای بخش کشاورزی و محصولات آن در سراسر دنیا انجام می دهد و هدف آن اخذ GMP  می باشد .

گلوبال گپ که به نام (یورپ گپ ) هم شناخته می شود خود را به عنوان یک مرجع کلیدی در بحث کشاورزی و محصولات آن شناسیده است.همچنین این گواهی مواد ورودی به مزرعه تا خروجی آن را پوشش میدهد.