ایزو

ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹

ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹

ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ “سيستم مديريت موثر فرآيند آموزش” درباره استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ استقرار فرآيند آموزش بر اساس استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ مي تواند موثرترين راه در خصوص پايش و اندازه گيري اثر بخشي فرآيند
ایزو ۲۲۰۰۰

ایزو ۲۲۰۰۰

ایزو ۲۲۰۰۰ “ابزاری برای مدیریت ریسك” درباره استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵ مشاوره استاندارد ایزو۲۲۰۰۰  با دیدگاه انطباق و سازگاری با سایر استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت ایزو۹۰۰۱ طراحی شده است. بنابراین
ایزو ۱۳۴۸۵:۲۰۱۶

ایزو ۱۳۴۸۵:۲۰۱۶

ایزو ۱۳۴۸۵:۲۰۱۶ “سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی“ درباره استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ (ISO ۱۳۴۸۵:۲۰۰۳) استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ (ISO 13485)به عنوان استاندارد وابسته بهISO 9001، الزامات اختصاصی درمورد صنایع تولید کننده تجهیزات پزشکی را بیان
OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007

“مشخصات سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ” مقدمه ایزوOHSAS 18001:2007  الزامات برای طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی را بیان می کند. سیستم مدیریت ایمنی
ایزوTS/ 16949:2009

ایزوTS/ 16949:2009

۱- ISO  چيست؟   International Organization for StandardizationISO يك سازمان بين المللي است كه با هدف تدوين و توسعه استاندارد هاي مربوط به علوم و فنون در سطح جهاني تاسيس
ایزو ۱۵۱۸۹:۲۰۱۲

ایزو ۱۵۱۸۹:۲۰۱۲

“سیسستم مدیریت کیفیت درآزمایشگاه های تشخيص طبي” درباره استاندارد ISO 15189:2012   ایزو ۱۵۱۸۹ :۲۰۱۲ اولین استاندارد جهانی مدیریت کیفیت خاص آزمایشگاه هاي پزشکی است که بوسیله کمیته فنی ISO/TC212 جهت ارزیابی آزمایشگاههاي پزشکی

ایزو TS 29001:2010

“سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی” درباره استاندارد ایزو TS 29001:2010   سازمان جهانی استانداردسازی ایزو با توجه به استقبال گسترده از استقرار گسترده از سیستم