ایزو 10015:1999

ایزو 10015:1999

"سيستم مديريت موثر فرآيند آموزش"

درباره استاندارد ایزو 10015:1999

استقرار فرآيند آموزش بر اساس استاندارد ایزو 10015:1999 مي تواند موثرترين راه در خصوص پايش و اندازه گيري اثر بخشي فرآيند آموزش باشد. در اين استاندارد، چگونگي طرح ريزي يک فرآيند چهار مرحله اي شامل :
1- نياز سنجي
2- برنامه ريزي
3- اجرا
4- ارزيابي اثر بخشي آموزش
اجراي اثر بخش سيستم مديريت آموزش در سازمان، نيازمند تعهد مديريت، تعهد آموزش گيرندگان و در نهايت تعهد آموزش دهندگان مي باشد. با استفاده از راهنماي موجود در استاندارد ایزو 10015:1999، سازمان ها علاوه بر رفع اين نيازمندي، در مسير تحقق يک " سازمان ياد گيرنده " حرکت مي نمايند. سازمان هايي که انتظار کسب ارزش افزوده از برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف و آموزش های فنی و تخصصی را دارند، اين استاندارد را مستقر مي سازند.

چرا به سيستم مديريت كيفيت ایزو 10015:1999 نيازمنديم؟

امروزه با گذر از عصر صنعتي و اطلاعات و ورود به عصر دانش، با توجه به سرعت تغيير تکنولوژي ها و سيستم هاي کاري سازمان ها، استفاده از فرآيند آموزش، قوي ترين ابزاري است که مي تواند راهگشاي سازمان ها جهت حضور و بقاء در عرصه بازارهاي رقابتي باشد. اما افزايش کمي نفر ساعت آموزش و برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي، به تنهايي نمي تواند نشانگر کيفيت و بکار بستن آموزش هاي فرا گرفته شده در سازمان باشد، بلکه اين اثر بخشي آموزش است که مي تواند شاهدي دال بر ضمانت اجرايي دوره هاي آموزشي باشد.
 استاندارد ایزو 10015:1999 از جمله استانداردهاي سري 10000 و راهنمايي جهت طرح ريزي و سازماندهي فرآيند آموزش در سازمان ها مي باشد.

مزاياي استقرار ایزو 10015:1999

1- به راحتى براى شرکتهاى آشنا با فرايند رويکرد استاندارد سيستم مديريت کيفيت (9001 ISO) قابل درک است.

2- سازمانهايى که ساير ابزارهاى کيفى نظير مدل TQM يا EFQM را اجرا کرده اند، مى توانند از اين استاندارد استفاده کنند.

3- به منظور برآورده کردن الزامات نيازهاى آموزش کيفيت، دستورالعمل هايى را در زمينه فناورى آموزش و آموزش سازمانى ارائه مى کند.

 

شرکت مهندسی  پیشگامان آریان رادان با بهره گیری از کارشناسان و اساتید مجرب دانشگاه های معتبر داخلی و بین المللی

مجموعه ای موفق در اجرای قریب به 1000 پروژه در زمینه خدمات تخصصی و برگزاری بیش از 50000ساعت دوره های آموزشی

  دارنده گواهینامه های بین المللی       IW A2:2007           ISO/TS  10004:2012     ISO/FDIS  10002:2014      ISO 9001:2015

 

مشتریان ما