1

ایزو ۱۵۱۸۹:۲۰۱۲

ایزو ۱۵۱۸۹:۲۰۱۲

“سیسستم مدیریت کیفیت درآزمایشگاه های تشخيص طبي” درباره استاندارد ISO 15189:2012 ایزو ۱۵۱۸۹ :۲۰۱۲ اولین استاندارد جهانی مدیریت کیفیت خاص آزمایشگاه هاي پزشکی است که بوسیله کمیته فنی ISO/TC212 جهت ارزیابی آزمایشگاههاي پزشکی و
HACCP

HACCP

“درباره سیستم HACCP” امروزه مردم نسبت به نوع خریدشان توسط مجامع بهداشتی اطلاعات جدیدی کسب می کنند اینکه بسته های غذایی باید دارای پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضا باشند،

ایزو TS 29001:2010

“سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی” درباره استاندارد ایزو TS 29001:2010 سازمان جهانی استانداردسازی ایزو با توجه به استقبال گسترده از استقرار گسترده از سیستم مدیریت