3

ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹

ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹

ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ “سيستم مديريت موثر فرآيند آموزش” درباره استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ استقرار فرآيند آموزش بر اساس استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ مي تواند موثرترين راه در خصوص پايش و اندازه گيري اثر بخشي فرآيند
ایزو ۲۲۰۰۰

ایزو ۲۲۰۰۰

ایزو ۲۲۰۰۰ “ابزاری برای مدیریت ریسك” درباره استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵ مشاوره استاندارد ایزو۲۲۰۰۰  با دیدگاه انطباق و سازگاری با سایر استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت ایزو۹۰۰۱ طراحی شده است. بنابراین
ایزو ۱۳۴۸۵:۲۰۱۶

ایزو ۱۳۴۸۵:۲۰۱۶

ایزو ۱۳۴۸۵:۲۰۱۶ “سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی“ درباره استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ (ISO ۱۳۴۸۵:۲۰۰۳) استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ (ISO 13485) به عنوان استاندارد وابسته بهISO 9001، الزامات اختصاصی درمورد صنایع تولید کننده تجهیزات پزشکی را بیان